Projekty
NUMER PROJEKTU

RPWP.06.04.01-30-0048/19
Projekt realizowany w województwie Wielkopolskim w okresie od 01.07.2019 do 30.11.2020.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

DZIAŁANIA

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

REALIZOWANY PRZEZ

Firmę Anita Dzieciątkowska-Pieścik z siedzibą w Turku, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST

zwiększenie poziomu zatrudnienia i aktywności zawodowej 25 osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy - 3 lat z terenu miasta Turek poprzez uruchomienie 25 miejsc opieki nad dziećmi (w ramach Żłobka) w okresie 01.07.2019–30.11.2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesiąca życia do 3 lat oraz zamieszkują na terenie miasta Turek (woj. wielkopolskie). Ponadto przynależą do grupy osób z dwóch poniżej wymienionych kategorii:
- osoby bierne zawodowo/bezrobotne ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 lat (w tym na urlopie wychowawczym) – 10 osób,
- osoby opiekujące się dziećmi do 3 lat, pracujących – 15 osób ( w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim).

Projekt zakłada utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i utworzenie filii żłobka „TUPTUSIE” na terenie Turku, który jest prowadzony przez Anitę Dzieciątkowską-Pieścik.

Wnioskodawca i Partner planują w okresie realizacji projektu zrealizować takie zadania jak:
1.Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 25 nowych miejsc dla dzieci do 3 roku życia.
2. Wyposażenie nowego oddziału żłobka.
3. Bieżące funkcjonowanie nowego oddziału żłobka.

W okresie realizacji projektu od 01.07.2019 do 30.11.2020 oferowane są usługi opiekuńczo-wychowawcze oraz wyżywienie dzieci w wieku od 6 mies. życia do 3 lat z terenu miasta Turek. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. Dzieciom będzie zapewnione całodzienne wyżywienie. W ramach projektu na potrzeby nowego oddziału żłobka zostanie w pełni zaadoptowany i wyposażony lokal umożliwiający korzystanie i sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
Godziny otwarcia żłobka od 6.30 do 17.30 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

WARTOŚĆ

ogólna projektu: 549 935,45zł
dofinansowania: 518 606,79zł

REKRUTACJA

Termin 07-09.2019r. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, aż do wyczerpania liczby miejsc w nowym oddziale żłobka.

Kryteria obligatoryjne:
1. Zamieszkanie: zgodnie z KC na terenie woj. wielkopolskiego - miasto Turek.
2. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.
3. Przynależność do jednej z dwóch kategorii UP:
- osoby bierne zawodowo/bezrobotne ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 lat (w tym na urlopie wychowawczym) – 10 osób,
- osoby opiekujące się dziećmi do 3 lat, pracujących – 15 osób ( w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim).

Kryteria premiujące dotyczące rekrutacji dzieci:
1. Kryteria za 1 pkt.:
- brak aktywności zawodowej >6 m-cy,
- opieka nad >1 dzieckiem,
- status osoby z niepełnosprawnością .
2. Kryteria za 2 pkt.:
- Brak aktywności zawodowej >12 m-cy,
- samotny rodzic,
- opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
- objęcie pomocą społeczną.

Wprzypadku równej liczby uzyskanych punktów o przyjęciu do projektu będzie decydował dochód na członka rodziny.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:
• Wnioskodawca: https://malyodkrywca.zlobekprzedszkole.turek.pl/
• Partner: https://www.w3a.pl/
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:
1. Kwestionariusza osobowego zawierającego informację o spełnieniu kryteriów przynależności do grupy docelowej.
2. Warunkowej deklaracji uczestnictwa w projekcie (dla kandydatów przystępujących do projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) / deklaracji uczestnictwa w projekcie (dla kandydatów przystępujących do projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie).
3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
4. Umowy opieki nad dzieckiem.

Z uwagi na brak podpisanej umowy o dofinasowanie kandydaci zobligowani są wypełnić i złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 i 2. Niezwłocznie po podpisaniu ww. umowy uczestnicy zostaną wezwani przez Wnioskodawcę do uzupełniania dokumentów określonych w pkt. 3 i 4.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu (osobiście, pocztą, mailem). W razie potrzeby zostanie zapewniona pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.
Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

KONTAKT

Dane adresowe biura projektu i żłobka:
Filia Żłobka „TUPTUSIE”
ul. Macieja Rataja 6, 62-700 Turek
lub
Przedszkole „Mały Odkrywca”
ul. 3-go Maja 8, 62-700 Turek
tel. 608 661 253/ 605 904 907
Mail: malyodkrywca@zlobekprzedszkole.turek.pl

PLIKI DO POBRANIA

• Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
• Kwestionariusz osobowy
• Warunkowa deklaracja uczestnictwa w projekcie
• Deklaracja uczestnictwa w projekcie
• Oświadczenie uczestnika projektu
• Formularz rezygnacji z udziału w projekcie
• Wzór zaświadczenia od pracodawcy

Kontakt

Informacje

tuptusie@zlobekprzedszkole.turek.pl

Zadzwoń do nas +48 667 667 658

Żłobek “Tuptusie” ul. A. Mickiewicza 3

Napisz do nas